Een nieuw filmtheater voor Sittard

Een nieuw filmtheater voor Sittard

Geleen
December 2012
Door
David Deprez & Nico Haenen,
©
Lumière
Maastricht
2
I
nhoud
1
INLEIDING
pag.
3
2
OMGEVING
pag.
4
2.1
De
bioscoopsector in ontwikkeling
pag.
4
2.2
De b
ioscoopsector in Limburg
pag.
7
2.3
Het DNA van de stad
pag.
9
3
.
VISIE
pag. 11
4
. PROGRAMMAOP
ZET
pag. 13
5
.
DOELGROEPEN
pag. 15
6
. EXPLOITATIEOPZET
pag.
16
6.1
Horeca, consequenties programma, aansluiten
bij Cultuurbedrijf?
pag.
16
6.2
Organisat
ie
pag.
19
6.3 Begroting
pag.
21
6.4 Rol van L
umière
pag.
25
7
. AANBEVELINGEN
pag.
26
6
a
lternatieven,
maar hiervoor
ontbreekt het nog aan distributiemodellen, waardoor het zeer
tijdsintensief is om als filmtheater
alternative content
te kunnen vertonen, laat staan te ontwikkelen.
Dat neemt niet weg dat ambitieuze en creatieve filmtheaters zich op een spann
ende manier kunnen
profileren.
C.
Het ‘grijze’ gebied
In tijden van groei,
toenemende h
itgevoeligheid, homogenisering en digitaal experiment schuift het
aanbod van commerciële
bioscopen en filmtheaters naar
e
l
kaar toe.
Het grijze gebied tussen beide type
vertoners wordt steeds groter. Zo komt het steeds vaker voor dat
Oscar winnende
films zoals The
King’s Speech en The Artist in zowel bioscopen
als filmtheaters te zien zijn. V
oor beiden is dit
legitiem. Bioscopen
willen graag nieuwe doelgroepen aanboren e
n proberen in te spelen op de
behoeftes
van onder andere he
t oudere publiek
. Dit niche
publiek was eerder afgehaakt onder het
geweld van popcorn en
special effects
. De filmtheaters van hun kant hebben in het hogere opgeleide
deel van dit oudere publiek een
vaste aanhang gevonden, en voor hen zijn de hierboven genoemde
films de kers op de taart, die ze vanzelfsprekend in ‘hun’ filmtheater willen zien.
Het grijze gebied is dus met recht en rede grijs te noemen: vergrijzing is de motor ervan.
Het is
hierbij
belangrijk om te beseffen dat op distributiegebied
geen strikt
onderscheid bestaat tussen
commerci
ël
e en niet

commercië
l
e filmverhuurders
. Naast de vijf grote Hollywood studio’s kent
Nederland tal van onafhankelijke
distributeurs. Al deze organisaties ken
nen een bedrijfsmatige aanpak
en verhuren films aan zowel bioscopen en film
theaters. Ook filmtheaters

met name premièretheaters

worden geacht om ondernemend te zijn en maximaal rendement
te halen uit arthouse films.
Het is echter
even
belangrijk om op
te merken da
t filmtheaters
ondanks de groei van het grijze g
ebied
een culturele taak hebben
en films vertonen vanuit een heel ander doel: de stimulering van het
filmklimaat. Educatieve activiteiten, speciale evenementen, festivals en themareeksen, maar oo
k
reguliere vertoningen staan ten dienste van een verrijking van een lokale filmcultuur, wat een
wezenlijk onderscheid is met commerciële bioscopen.
D.
Conclusie
s
1.
De algemene groei van de bioscoopsector
en de algemene
upgrade
van de Nederlandse filmt
heaters
tonen
aan dat
het ook in landelijk perspectief
een goed moment i
s om te investeren in een nieuw
filmtheater, maar er ligt een duidelijke culturele taak om de homogenisering va
n het filmaanbod tegen
te gaan door vooral te investeren in filmaanbod da
t nu nog ontbreekt.
2.
Door de VPF

constructie zullen kleine filmtheaters die gebonden zijn aan
Cinema Digitaal
niet
vanzelfsprekend kunne
n promoveren tot premièretheater. De verwachtingen voor Sittard is dat een
premièretheater niet reëel is. Desondanks
is een goed netwerk onder distributeurs van levensbelang.
3.
Nieuwe filmzalen moeten
state of the art
zijn en een echte bioscoopervaring bieden.
4. De
toenemende
complexiteit van
het
distributienetwerken
sinds
de digitalisering vereist een
professionel
e programmeur die een eigen netwerk kan opbouwen.
17
afstemming van sfeer, bediening, openingstijden, producten enz. is hier niet wenselijk maar
noodzakelijk.
Bij de opzet van dit exploitatiemodel richten wij o
ns dus
op de organisatie en bijbehorende
cijfers van het filmhuis, waarbij we de organisatie op het gebied van de horecaexploitatie buiten
beschouwing laten. De exploitatieopzet van een professionele horeca voor (het filmhuis in) de
Dobbelsteen vereist een
eigen exploitatieplan, dat later in de ontwikkeling van de Dobbelsteen
aan de orde is.
Het moge duidelijke zijn dat bij de keuze
voor een
aparte horeca

exploitant het belang van
diezelfde horeca voor het filmhuis niet wezenlijk verandert. Ook in dit geval
is het van groot
belang dat de uitstraling van de horeca aansluit bij de laagdrempelige
feel
die een filmhuis
doorgaans kenmerkt. Er zal bij het maken van keuzes dus goed gekeken moeten worden naar de
mat
ch
tussen horeca en filmhuis.
B.
Consequentie prog
rammakeuze
De analyse van de mogelijkheden met betrekking tot het program
ma van het nieuwe filmhuis, die
in de vorige paragra
fen gemaakt is, leert
dat de focus op aanbod dat er momenteel in Sittard

Geleen niet is, de stad weliswaar zal verrijken met een ze
er waardevolle culturele
basisvoorziening, maar dat deze niet zonder ondersteuning van de gemeenschap zal kunnen
draaien.
Zoals uit de cijfers verderop zal blijken is er in de opstartfase een forse bijdrage van de
stad
in de exploitatie nodig
.
In een rami
ng voor de eerste vier jaren, de periode van 2016

2019,
zien we overigens tevens, dat deze bijdrage, ook bij een zeer voorzichtige raming, geleidelijk kan
afnemen. Ook zien we hier dat er een belangrijke correlatie is tussen de bezoekersaantallen die
gehaa
ld kunnen worden en de beperkte beschikbaarheid van de filmzalen op
timeslots
(iq
middagvoorstellingen) die in de komende jaren aan belang zullen winnen (de baby boomers..).
Overleg en een goede verstandhouding met de andere belanghebbende, Zuyd Hogeschool
, is van
het grootste belang. Alleen in goede samenspraak kan het noodzakelijke rendement uit het
gebruik van de filmzalen worden behaald. Maatwerk is hier absoluut noodzakelijk.
C.
Aansluiten bij het Cultuurbedrijf?
Dit ondernemingsplan wordt geschreven
op het moment dat de eerste contouren zichtbaar worden van
het cultuurbedrijf dat door gemeente Sittard

Geleen opgetuigd wordt. Dit cultuurbedrijf zal een
gemeentelijke instelling worden, waarin het personeel, uitvoerende taken en aansturing van de
organi
saties die tot de culturele infrastructuur van de stads gerekend mogen worden, worden
ondergebracht. In 2015 moet deze organisatie operationeel zijn, en de vraag ligt voor of er een
mogelijkheid bestaat om ook het personeel en de uitvoerende taken van het
nieuwe filmhuis bij dit
cultuurbedrijf onder te brengen. In een dergelijke constructie zou het filmhuis de facto onderdeel gaan
uitmaken van een gemeentelijke dienst. Hieraan zijn evident grote consequenties verbonden, zoals:

het filmhuis is niet zelfsta
ndig. Een eigen stichting kan niet. Gestuurd wordt er ultimo door de
directie van het cultuurbedrijf.

subsidies/ exploitatiebijdragen zullen via het cultuurbedrijf lopen, waardoor valkuilen als
oneigenlijk gebruik van subsidie of staatssteun beter te v
ermijden zijn.

Als
het filmhuis
aansluit bij het cultuurbedrijf kan het zich wellicht meer/gemakkelijker
richten op de het
filmaanbod dat grote cultureel

artistieke
betekenis heeft en niet vertoond
kan
worden in een
commerciële bioscoopomgeving.
18

inze
t van personeel kan in een cultuurbedrijf efficiënt georganiseerd worden, met name op het
gebied van administratie en boekhouding.

cultureel ondernemerschap en ondernemersvrijheid is niet gemakkelijk verenigbaar met een
ambtelijke organisatiestructuur
(ondernemersbelangen
moeten
naar de geest conflicterend
kunnen zijn met grotere, politiek gestuurde processen en belangen).

Kan een eigen smoel, als onderdeel van één bedrijf met diverse partners? Of wordt het één
merk, meer smaken…

Vrijwilligers zu
llen zich gemakkelijker identificeren met een club die
eigen baas
is. Hun inzet
en betrokkenheid bij een filmhuis als onderdeel van een cultuurbedrijf is minder
vanzelfsprekend.
De conclusie die hier getrokken kan worden is dat het opgaan van het filmhu
is in het cultuurhuis
weliswaar voordelen biedt, met name op het terrein van personeel en financiën, maar dat er zeker ook
grote mitsen en maren kleven aan een dergelijke constructie.
Wellicht is er, indachtig de kritische kanttekeningen die hierboven gema
akt zijn, een modus te
bedenken waarin een filmhuis met grote mate van zelfstandigheid en ondernemingsvrijheid toch ook
verbonden is aan/ gebruik kan maken van de diensten van een Cultuurbedrijf. Zeker gezien het feit dat
dit cultuurbedrijf nog in ontwikke
ling is, is het zeer de moeite waard om de mogelijkheden op dit
gebied de komende tijd verder in kaart te brengen.

Lijst Distributeurs 2014 voor operateurs

Nieuwe mail adressen van distributeurs
A Film Distribution
laurens.vanlaake@a-film.nl
jan.devries@a-film.nl
menno.peters@a-film.nl
peter.outshoorn@a-film.nl
Extra telefoonnr van Patricia van Wetten is 020-3445141
Amstelfilm
sales@amstelfilm.nl
info@amstelfilm.nl (Irit Yamin)
Cinéart
Zyleyha@cineart.nl
Extra telefoonnr. van Anne van der Pol is 020-5308841
Cinema delicatessen
jorien@cinemadelicatessen.nl
Cinemien
babette@cinemien.nl
annemiek@cinemien.nl
Contactfilm
Flavieke de coninck
Dutch Filmworks-DFW
088-1202020
info@dfw.nl
mruttenberg@dfw.nl (Martin)
kkuipers@dfw.nl (Karin)
rechtstreeks telefoonnr 088-1202037
Entertainment One Group
tfransman@entonegroup.com
yfloris@entonegroup.com
EYE
edithvanderheijde@eyefilm.nl
gondaraben@eyefilm.nl
telefoonnrs
Edith 06-44110918 of 020-5891425
Gonda 020-5891425 of 06-47676775
Filmfreaks
katrien@filmfreaks.nl
bert@filmfreaks.nl
telefoonnrs
Joop 06-41378138
Bert 06-55390641
Independent Films
daan@independentfilms.nl
Imagine
huub@imaginefilm.nl
uli@imaginefilm.nl
d.vanmarlen@imagine.nl (David)
Just Film Distribution
Te l e f o o n n r J e a n H e i j l 0 6 – 5 3 1 7 5 4 2 8
Lumière
thomas@lumiere.be
telefoonnr 020-3031281 (Thomas)
Paradiso Entertainment Nederland
edgar@paradisofilms.nl
Septemberfilm
pim@septemberfilm.nl
jan@septemberfilm.nl
esther@septemberfilm.nl
Universal Pictures Int. Netherlands
amvdwulp@nbcuni.com
adriaan.bijl@nbcuni.com
liane.geheniau@nbcuni.com
lijstLijst Distributeurs 2014 voor operateurs
Distributeur
Telefoon
Mobiel
Contactpersoon
E-mail
Contactpersoon 2
E-mail 2
A Film Distribution
020-344 51 44
Menno Peters, Patricia van Wetten
patricia.vanwetten@A-film.nl
Amstelfilm
020-428 30 25
Marieke Jonker, Marije Bouterse
marieke@amstelfilm.nl
Artifilm
06-23 88 50 05
Hans Kok
info@artifilm.nl
Cinéart Nederland
020-530 88 48
Anne van der Pol
anne@cineart.nl
Louise
Cinema Delicatessen
020-420 71 23
Nora Boerma, Anne Vierhout
info@cinemadelicatessen.nl
Cinemeta
020 330 0 330
Rick Bakker
rick@cinemeta.nl
Cinemien / ABC Theatrical Distribution
020-577 60 10
Babette Wijntjes, Marijke Huigen
m.huigen@cinemien.nl
Contactfilm onafhankelijk: vervoerder Flevobird
026-443 49 49
Gerard Huisman
info@contactfilm.nl
Dutch FilmWorks BV
088-1202020
Entertainment One Benelux
035-625 12 00
Edward van der Lugt
evanderlugt@entonegroup.com
European Film Partners
035-677 55 93
Dorland
c.dorland@europeanfilmpartners.eu
EYE Film Nederland Distributie
020-589 14 18
06-52 02 50 09
Ilona van Genderen Stort
ilonavangenderenstort@eyefilm.nl
Gonda Raben
Filmfreaks
020-486 49 40
Joop Verdenius
joop@filmfreaks.nl
Independent Films
020 531 42 50
Julien van Alphen, Klaas de Jager
sales@independentfilms.nl
Imagine
020-625 26 53
Uli Haase
info@imaginefilm.nl
ulihaase@gmail.com
Just Film Distribution
035-688 28 88
Jean Heijl
jean@justfilmdistribution.nl
Lumière
020 303 12 80
Hein van Joolen, Ilse Dalenberg -303 12 91
ilse@lumiere.be
Moonlight Films
073 623 87 07
jean@moonlightfilms.nl
Paradiso Entertainment Nederland
020-615 92 22
Jorien Klomp
jorien@paradisofilms.nl
Shooting Star Film Distribution
020-624 72 72
Sony Pictures Releasing Holland
020-346 20 60
André-Marc van der Wulp sales
Twin Film
020-622 82 06
Universal Pictures Int. Netherlands
020-617 75 75
Rein Schenk, Liane Gehéniau
salesnl@nbcuni.com
The Walt Disney Company (Benelux)
023-799 33 00
Lennart Verpalen
lennart.verpalen@disney.com
Warner Bros Pictures Int. Holland
020-680 23 00
Miranda Horsmeijer -2394
miranda.horsmeijer@warnerbros.com
Bas Hol -2395
bas.hol@warnerbros.com
Wild Bunch Benelux Distribution
020-535 75 53
Jan van Aert, Ezra Droog
ezra@wildbunch.nl

Toegangsprijzen

Toegangsprijzen

€ 7.- (normaal)
€ 5.- (leden)
€ 5.- (geldige studentenpas, CKV-pas)

Betalen kan desgewenst met een betaalkaart.
Wij accepteren de Nationale Bioscoopbon als betaalmiddel, maar niet de Airmiles kortingbonnen.
De digitale versie van de Nationale Bioscoopbon kunnen wij helaas niet verwerken, zodat wij ook die niet als betaalmiddel kunnen aannemen.

Lidmaatschap

Een lidmaatschap kost € 13.-. Leden van het Filmhuis krijgen € 2.- korting op de entreeprijs. Ook krijgen leden korting op het cursusgeld van de filmcursus. Verder krijg je op vertoon van je lidmaatschapspas korting op de entreeprijs bij de andere Limburgse filmhuizen: Filmhuis De Spiegel Heerlen, Lumière Maastricht, ECI Cultuurfabriek Roermond.
Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment ingaan en is één jaar geldig. Aanmelden als lid of verlengen van het lidmaatschap kan alleen persoonlijk aan de balie. Neem dan een pasfoto mee, zodat de afhandeling snel kan verlopen. Je kunt je niet per e-mail als lid aanmelden.

Cadeaubonnen

Filmhuis het Domein kent ook cadeaubonnen. Ze kosten € 7.- en zijn op draaidagen vanaf een uur vóór de voorstelling te koop bij de kassa.

Hieronder kunnen advertenties verschijnen.
Hieronder kunnen advertenties verschijnen.


Interessante links

Interessante links

Filmhuizen in Limburg

Heerlen – Filmhuis De Spiegel
Maastricht – Lumière Cinema
Roermond – Eci Cultuurfabriek
Venlo – De Nieuwe Scene

http://sittard-geleen.nieuws.nl/

Andere interessante links

Over de regio

Sittard-Geleen Nieuws
Allerlei nieuws uit en over de gemeente Sittard-Geleen.

UIT in Sittard-Geleen
Allerlei over uitgaan in de gemeente Sittard-Geleen.

Poppodium VOLT
Informatie over het programma.

Kloosterkwartier Info
Rondom het kloosterkwartier.

Ut Platvorm
Een nieuwe site over de Westelijke Mijnstreek.

Zzap Online
Kunst, cultuur en meer in de Euregio.

Nieuwbouw Ligne
Informatie over de nieuwbouw van Ligne.

Cultuurbedrijf De Domijnen
De website van het cultuurbedrijf.

Museums, theaters, etc.

Museum Het Domein
Museum voor hedendaagse kunst en stedelijke historie & archeologie in Sittard.

Volksuniversiteit Geleen
Informatie over de Volksuniversiteit Geleen.

Pitboel Theater
Meer informatie over dit theater.

Theater Karroessel
Meer informatie over dit theater.

Over film

Cineserver
Veel informatie over digitale projectie.

De Filmkrant
Het bekende blad, dat je ook in het filmhuis gratis kunt meenemen.

IFFR – YouTube
Eigen filmkanaal van het IFFR op YouTube. Heel veel korte films.

Filmnieuws
Een nieuw blad, boordevol filminfo uit meerdere bronnen.

Internet Movie Database
Boordevol informatie.

Cinema.nl
Het filmprogramma van de VPRO samen met De Volkskrant.

Latin American Film Festival
Info over de activiteiten rond dit festival.

Nederlandse Vereniging Van Bioscoopexploitanten
Algemene informatie van en voor de bioscopen.

Filmtheaters
Allerlei filmnieuws uit het hele land.

Contact Film
Nieuws van deze filmverhuurder.

Filmmagazine Schokkend Nieuws
Horror, sciencefiction, fantasy en cult.

Media Desk
Media informatie.

Score
Informatie over filmmuziek.

Filmwoordenboek
In plaats van ‘Beeldpraak – Termen uit het film- en videovak’.

In De Bioscoop
Films, Trailers en Nieuws.

Hieronder kunnen advertenties verschijnen.
Hieronder kunnen advertenties verschijnen.


Kijkwijzer

Kijkwijzer

Niet schadelijk. Alle Leeftijden.
Let op met kinderen tot 6 jaar.
Let op met kinderen tot 9 jaar.
Toegang voor personen van 12 jaar en ouder. Ben je jonger dan 12 jaar dan UITSLUITEND toegang onder begeleiding van een volwassene (minimum 18 jaar met legitimatie).
Toegang UITSLUITEND voor personen van 16 jaar en ouder. Ben je jonger dan 16 jaar dan nooit toegang. Legitimatie van iedere bezoeker is verplicht.
Angst
Discriminatie
Drugs- en/of alcoholmisbruik
Geweld
Grof taalgebruik
Seks

EEN CLASIFICATIE VAN 12 JAAR EN DE WET
De overheid heeft een wettelijke bepaling verbonden aan de leeftijdsgrens van 12 jaar. Volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht is een bioscoopexploitant strafbaar wanneer hij iemand jonger dan 12 toelaat tot een film met de classificatie 12. UITZONDERING: kinderen die jonger zijn dan 12 jaar mits onder begeleiding van een volwassene (minimum leeftijd 18 jaar). Als er een vermoeden bestaat dat iemand nog geen 12 is, dan mag de bioscoopexploitant om een legitimatie vragen of de toegang weigeren. Vergeet niet de legitimatie van alle deelnemers mee te nemen!

EEN CLASSIFICATIE VAN 16 JAAR EN DE WET
De overheid heeft een wettelijke bepaling verbonden aan de leeftijdsgrens van 16 jaar. Volgens artikel 240a van het Wetboek van Strafrecht is een bioscoopexploitant strafbaar wanneer hij iemand jonger dan 16 toelaat tot een film met de classificatie 16. ER ZIJN GEEN UITZONDERINGEN. Als er een vermoeden bestaat dat iemand nog geen 16 is, dan mag de bioscoopexploitant om een legitimatie vragen of de toegang weigeren. Vergeet niet de legitimatie van alle deelnemers mee te nemen!

Hieronder kunnen advertenties verschijnen.
Hieronder kunnen advertenties verschijnen.